bksiyengar | Statūti
170
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-170,theme-starflix,qode-listing-1.0,qode-social-login-1.0,qode-news-1.0,qode-quick-links-1.0,qode-restaurant-1.0,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,columns-4,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-starflix,starflix,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
 

Statūti

joga 4

Biedrības

Latvijas Ajengāra jogas asociācija

statūti

 

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1.   Biedrības nosaukums ir “Latvijas Ajengāra jogas asociācija” (turpmāk – Biedrība).

 

2.nodaļa. Biedrības mērķis un uzdevumi

2.1.   Biedrības mērķis ir īstenot Latvijā sertificēto Ajengāra jogas skolotāju profesionālo pašpārvaldi, lai nodrošinātu profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, kā arī izplatīt zināšanas par Ajengāra jogu.

2.2.   Biedrības uzdevumi ir:

2.2.1.   izplatīt B.K.S. Ajengāra izveidoto jogas mācību un uzturēt viņa noteiktos mācību standartus;

2.2.2.   nodrošināt B.K.S. Ajengāra izveidoto jogas principu apguves iespējas;

2.2.3.   būt „Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute” (turpmāk – RIMYI) pārstāvei Latvijā Ajengāra jogas skolotāju sertifikātu pretendentu apmācībai un eksaminācijai un šo sertifikātu izsniegšanai. Sertifikātus izsniedz RIMYI un tie ir Biedrības īpašums;

2.2.4.   organizēt un uzraudzīt skolotāju izglītības turpināšanu un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu Biedrības atzītā tālākizglītības procesā;

2.2.5.   organizēt skolotāju kvalifikācijas eksāmenus;

2.2.6.   lemt par sertifikātu izsniegšanu Ajengāra jogas skolotājiem un par to apturēšanu un anulēšanu;

2.2.7.   uzturēt Ajengāra jogas sertificēto skolotāju reģistru Latvijā;

2.2.8.   uzturēt Ajengāra jogas sertificēto skolotāju skolotāju reģistru Latvijā;

2.2.9.   pārstāvēt savu biedru intereses un aizstāvēt tās;

2.2.10. izveidot un uzturēt sakarus ar Ajengāra jogas organizācijām pasaulē;

2.2.11. veicināt sabiedrības zināšanas par klasisko jogu, izmantojot augstākos personīgās uzvedības un darba standartus;

2.2.12. organizēt jogas demonstrējumus, sanāksmes, lekcijas un mācību nodarbības, izdot publikācijas par jogu;

2.2.13. veicināt Ajengāra jogas praktizētāju saziņu, harmoniju un vienotību Latvijā un citur pasaulē;

2.2.14. veicināt pētījumus un pieredzi par Ajengāra jogas terapeitisko ietekmi fiziskās un garīgās veselības uzlabošanai un publicēt šādu pētījumu rezultātus;

2.2.15. veikt citus uzdevumus Biedrības mērķa sasniegšanai.

 

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1.    Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 

4.nodaļa. Biedra iestāšanās Biedrībā un izslēgšana no tās

4.1.   Par Biedrības biedru (turpmāk – Biedrs) var būt jebkura fiziska persona, kura praktizē Ajengāra jogu. Biedra statuss tiek iegūts ar valdes lēmumu par Biedra uzņemšanu Biedrībā.

4.2.   Ajengāra jogas praktizētājs (turpmāk – Pieteicējs) iesniedz rakstisku pieteikumu kļūt par Biedru un iemaksā iestāšanās naudu biedru kopsapulces noteiktajā apmērā.

4.2.1.   Pieteikumu izskata un lēmumu par uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteikumu izskata tuvākajā sēdē. Valde var pieņemt lēmumu atteikt jebkuru pieteikumu kļūt par Biedru.

4.2.2.   Valdes lēmumu neuzņemt Biedrībā Pieteicējs var pārsūdzēt biedru kopsapulcei.

4.3.   Lēmumu par Biedra izslēgšanu no Biedrības pieņem valde.

4.3.1.   Biedru izslēdz no Biedrības:

4.3.1.1.   ja Biedram saskaņā ar biedru kopsapulces izdotajiem Ajengāra jogas skolotāju apmācības, eksaminācijas un sertifikācijas kārtību vai Disciplināro nolikumu tiek anulēts Ajengāra jogas skolotāja sertifikāts, izņemot gadījumu, kad Biedrs ir pats lūdzis sertifikātu anulēt;

4.3.1.2.   uz attiecīgā Biedra rakstveida pieteikuma pamata;

4.3.1.3.   ja Biedrs nav maksājis biedra naudu ilgāk kā 12 mēnešus;

4.3.1.4.   Biedrības biedru kopsapulce var izslēgt no Biedrības jebkuru Biedru.

4.3.2.   Motivētu lēmumu par Biedra izslēgšanu no Biedrības valde rakstveidā paziņo Biedram piecu dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.

4.3.3.   Biedrs zaudē Biedra statusu ar dienu, kad tiek pieņemts lēmums par  izslēgšanu no Biedrības.

4.3.4.   Izslēdzot no Biedrības, iestāšanās nauda un biedra nauda netiek atmaksātas.

4.3.5.   Ja izslēgšanas iemesli tiek novērsti, izslēgtais Biedrs var lūgt valdi to no jauna uzņemt Biedrībā.

 

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1.   Biedru tiesības:

5.1.1.   piedalīties Biedrības organizatoriskajā darbā;

5.1.2.   valdes noteiktajā kārtībā saņemt informāciju par Biedrības darbību;

5.1.3.  piedalīties Biedrības biedru kopsapulcēs, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli;

5.1.4.   valdes noteiktā kārtībā izmantot Biedrības telpas, mantu un Biedrības bibliotēkas pakalpojumus;

5.1.5.   brīvprātīgi izstāties no Biedrības Statūtu 4.3. punktā noteiktajā kārtībā.

5.2.   Biedriem ir tiesības piedalīties Biedrības pārvaldē, vēlēt valdi un revidentu, kā arī tikt pašiem ievēlētam.

5.3.   Biedru pienākumi:

5.3.1.   ievērot ārējos normatīvos aktus, Biedrības statūtus, biedru kopsapulces un valdes lēmumus;

5.3.2.   ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu;

5.3.3.   maksāt Biedra naudu biedru kopsapulces noteiktajā apmērā;

5.3.4.   Ajengāra jogas skolotāji katru gadu valdes noteiktajā termiņā iesniedz Biedrībai valdes noteiktas formas pārskatu par paveikto konkrētajā gadā.

5.4.   Citus papildus pienākumus un tiesības Biedriem var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot atsevišķam Biedram papildus pienākumus, kas atšķiras no citu pienākumiem, ir nepieciešama Biedra piekrišana, izņemot gadījumus, kad Biedrs tiek sodīts saskaņā ar Disciplināro nolikumu.

 

  1. nodaļa. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

6.1.   Biedrības augstākā pārvaldes institūcija ir biedru kopsapulce.

6.2.   Biedru kopsapulcē ar balss tiesībām ir tiesīgi piedalīties visi Biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē kā personīgi, tā arī ar cita rakstiski pilnvarota Biedra starpniecību.

6.2.1. Biedrs savas balsstiesības var nodot citam Biedram ar notariāli apstiprinātu pilnvaru vai pilnvaru, kuru ir apstiprinājis valdes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks. Pilnvarā ir jābūt norādītiem konkrētiem darba kārtības jautājumiem, par kuriem pilnvarotais ir tiesīgs balsot pilnvarotāja vārdā. Pilnvara pirms biedru kopsapulces sākuma ir jāiesniedz reģistrācijas komisijai, kas reģistrē uz biedru kopsapulci ieradušās personas.

6.2.2. Kopsapulcē ir tiesības piedalīties arī tiem Biedrības viesiem, masu mediju pārstāvjiem un citiem dalībniekiem, kuru līdzdalību kopsapulcē atklātā balsošanā atbalsta kopsapulcē reģistrēto balsstiesīgo Biedrības biedru vairākums.

6.3.   Valde sasauc:

6.3.1.  kārtējo biedru kopsapulci ne vēlāk kā 3 mēnešus pēc Biedrības finanšu pārskata gada beigām;

6.3.2.  kārtējo nākamā gada budžeta apstiprināšanas kopsapulci ne vēlāk par kārtējā gada 22.decembri;

6.3.3.  kārtējo valdes locekļu, valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un pastāvīgo komiteju locekļu un revidenta vēlēšanu kopsapulci ne vēlāk kā 2 mēnešus pirms minēto personu pilnvaru termiņa beigām.

6.4.   Gados, kad paredzētas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, valdes locekļu un pastāvīgo komiteju locekļu, kā arī revidenta vēlēšanas, kārtējā budžeta apstiprināšanas kopsapulce var tikt apvienota ar kārtējo vēlēšanu kopsapulci.

6.5.   Uzaicinājums uz kārtējo biedru kopsapulci ir jānosūta ne vēlāk kā 30 dienas pirms tās norises:

6.5.1. uzaicinājumu elektroniski vai rakstveidā nosūta Biedriem uz Biedru reģistrā norādītajām adresēm;

6.5.2. uzaicinājumā jānorāda biedru kopsapulces vieta, laiks un darba kārtība, kā arī cita sagatavotā informācija par šajā kopsapulcē izskatāmajiem jautājumiem;

6.5.3. uzaicinājumā jānorāda, kur un kādā laikā var iepazīties ar biedru kopsapulces lēmumu projektiem un citām ziņām, ja to lielā apjoma dēļ šo informāciju nav iespējams nosūtīt.

6.6.   Ārkārtas biedru kopsapulci var sasaukt:

6.6.1. valde;

6.6.2. ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

6.7.   Ārkārtas biedru kopsapulce tiek sasaukta ne vēlāk kā 14 dienas pirms tās norises.

6.8.   Biedru kopsapulces darba kārtības projektu izstrādā un apstiprina valde:

6.8.1.  Biedriem ir tiesības ierosināt darba kārtības projekta papildinājumus, grozījumus un izteikt savu viedokli par sagatavotajiem dokumentu projektiem, iesniedzot konkrētus, rakstiski sagatavotus priekšlikumus grozījumiem un/vai papildinājumiem sapulcei sagatavotajos dokumentu projektos un ar tiem saistīto informāciju valdei ne vēlāk kā 15 dienas, bet ārkārtas kopsapulces gadījumā – ne vēlāk kā 8 dienas pirms paredzētās kopsapulces norises;

6.8.2. valde izskata savlaicīgi saņemtos priekšlikumus par dienas kārtību un izsūta Biedriem ne vēlāk kā 10 dienas pirms kārtējās kopsapulces norises un 5 dienas pirms ārkārtas kopsapulces;

6.8.3. Biedru kopsapulcē tiek pieņemti lēmumi par tiem jautājumiem, kas ir ietverti uzaicinājumā norādītajā darba kārtībā. Lēmumus par jautājumiem, kas nav norādīti dienas kārtībā, kopsapulce pieņem, ja par to izskatīšanu balso vismaz divas trešdaļas klātesošo balsstiesīgo Biedru.

6.9.   Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no Biedriem. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo Biedru skaita, bet tikai tādā gadījumā, ja Biedru kopsapulcē piedalās vismaz divi Biedri.

6.10. Biedru kopsapulces darba kārtība tiek apstiprināta atklātā balsošanā ar klātesošo balsstiesīgo Biedru balsu vairākumu.

6.11. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo Biedru balsu vairākumu, izņemot lēmumus par Biedrības statūtu un to grozījumu apstiprināšanu, iestāšanos biedrību apvienībās un izstāšanos no tām, kā arī par Biedrības reorganizāciju un likvidāciju pieņem ar klātesošo balsstiesīgo Biedru vairāk kā divu trešdaļu balsu vairākumu.

6.12. Biedru kopsapulce pieņem lēmumus atklāti balsojot, tomēr, balsošana notiek aizklāti, ja to pieprasa vismaz 10 Biedri, kā arī, balsojot par personālijām, t.sk., valdes locekļu, valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un pastāvīgo komiteju locekļu ievēlēšanu un atsaukšanu.

6.13. Biedru balsis, kas balsojumā „atturas” ir pieskaitāmas tiem, kas balsojuši „pret”.

6.14. Biedru kopsapulces ekskluzīvā kompetencē ietilpst:

6.14.1.     valdes locekļu, valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka un pastāvīgo komiteju, kā arī revidenta ievēlēšana un atcelšana;

6.14.2.     Biedrības gada pārskata kopā ar valdes un revidenta ziņojumu apstiprināšana;

6.14.3.     lēmumu pieņemšana par valdes sagatavoto budžetu un darba plānu nākamajam darbības gadam;

6.14.4.     iestāšanās naudas un biedra naudas apmēra, aprēķināšanas un maksāšanas kārtības noteikšana;

6.14.5.     sūdzību par valdes lēmumiem izskatīšana;

6.14.6.     lēmumu pieņemšana par Biedrības reorganizāciju, likvidāciju, iestāšanos apvienībās un izstāšanos no tām;

6.14.7.     jautājumu par nekustāmā īpašuma iegūšanu vai atsavināšanu izlemšana;

6.14.8.    lēmumu pieņemšana par komercsabiedrību dibināšanu, daļu vai akciju iegādi un pārdošanu komercsabiedrībās;

6.14.9.    Ajengāra jogas skolotāju sertifikātu izsniegšanas, apturēšanas un anulēšanas kārtības noteikšana;

6.14.10.  lēmumi par darījumu veikšanu Biedrības vārdā, kur katra atsevišķa darījuma kopsumma ir lielāka par EUR 5000.00 (pieci tūkstoši eiro).

6.15. Biedru kopsapulci vada tajā ievēlēts sapulces vadītājs.

6.16. Biedru kopsapulces protokolēšanu nodrošina tajā ievēlēts sekretariāts. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un sekretariātā ievēlētie Biedri.

6.17. Valdes, pastāvīgo komiteju locekļi un revidents pārņem pilnvaras un stājas savos amatos pēc iepriekšējās valdes, pastāvīgo komiteju un revidenta pilnvaru termiņa beigām.

6.18. Valde izstrādā un apstiprina nolikumu par biedru kopsapulces dalībnieku reģistrācijas kārtību, balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšanas kārtību un tās atbildību, kopsapulces vadītāja ievēlēšanas kārtību un tā pienākumus, kopsapulces sekretariāta ievēlēšanas kārtību un tā atbildību, balsošanas kārtību kopsapulcē, Biedrības valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka, valdes locekļu, pastāvīgo komiteju locekļu un revidenta kandidātu izvirzīšanas kārtību, Biedrības valdes priekšsēdētāja, valdes priekšsēdētāja vietnieka, valdes locekļu, pastāvīgo komiteju un revidenta ievēlēšanas kārtību.

 

7.nodaļa. Valde

7.1.   Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kura sastāv no 7 valdes locekļiem, kuru uz trīs gadiem ievēl biedru kopsapulce. Valde ir pakļauta biedru kopsapulcei.

7.2.   Valdes priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks vienīgie no valdes locekļiem ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību atsevišķi. Valdes loceklis, izņemot valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku, ir tiesīgs pārstāvēt Biedrību tikai kopīgi ar vēl 4 citiem valdes locekļiem.

7.3.   Valdes locekļu vairākums ir tie Biedri, kuriem ir Ajengāra jogas skolotāja sertifikāts.

7.4.    Biedru kopsapulce no valdes locekļu vidus ievēl Valdes priekšsēdētāju, Valdes priekšsēdētāja vietnieku, Ajengāra jogas skolotāju mācību un eksaminācijas komitejas vadītāju, Ajengāra jogas skolotāju sertifikācijas un ētikas komitejas vadītāju, Sabiedrisko attiecību un pasākumu komitejas vadītāju, Finanšu komitejas vadītāju, Lietvedības komitejas vadītāju.

7.5.   Valdes priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku var ievēlēt amatā ne vairāk kā divus termiņus pēc kārtas.

7.6.   Valde:

7.6.1.   vada Biedrības darbu biedru kopsapulču starplaikos;

7.6.2.   ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru kopsapulces kompetencē, t.sk.:

7.6.1.1.   pieņemt lēmumus un apstiprināt noteikumus un nolikumus, kas saistoši visiem Biedriem,

7.6.1.2.   izveidot Biedrības institūcijas un struktūrvienības,

7.6.1.3.   noteikt termiņus un kārtību iestāšanās naudas un biedru naudas samaksai,

7.6.3.   nodrošina biedru kopsapulces lēmumu izpildi;

7.6.4.   novērtē katras pastāvīgās komitejas darbu, apstiprina to nolikumus un darba plānus.

7.7.   Valde lēmumus pieņem valdes sēdēs. Valde ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem.

7.7.1.   Sēdes tiek protokolētas. Protokolu elektroniski apstiprina visi valdes locekļi, kuri piedalījušies valdes sēdē, un to paraksta sēdes vadītājs un sēdes protokolētājs.

7.7.2.   Atsevišķus valdes lēmumus valde var pieņemt, nesasaucot valdes sēdi, bet elektroniski saskaņojot lēmumu ar valdes locekļu vairākumu.

7.8.   Valdes lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja balsu skaits sadalās vienādi, tad izšķirošā ir valdes priekšsēdētāja balss, bet, ja sēdē nepiedalās priekšsēdētājs, tad izšķirošā ir priekšsēdētāja vietnieka balss. Valdes locekļu balsis, kas balsojumā “atturas” ir pieskaitāmas tiem, kas balsojuši “pret”.

7.9. Atsevišķu valdes locekļu individuālie pienākumi:

7.9.1. valdes priekšsēdētājs:

7.9.1.1. vada valdes darbu, sasauc valdes sēdes;

7.9.1.2.      pārstāv Biedrību valsts institūcijās, kā arī attiecībās ar citām trešajām personām;

7.9.1.3.     vada Biedrības nākamo trīs gadu attīstības plāna sagatavošanu un tā ikgadēju atjaunošanu, nodrošina valdes, komiteju un pārējo Biedru iesaistīšanos plānošanas un radošu ideju attīstības procesā;

7.9.2. valdes priekšsēdētāja vietnieks:

7.9.2.1.     palīdz valdes priekšsēdētājam pildīt pienākumus;

7.9.2.2.     valdes priekšsēdētāja prombūtnē vada valdes darbu, sasauc valdes sēdes un pilda citus valdes priekšsēdētāja pienākumus;

7.9.2.3.     kad nepieciešams, uzņemas citus valdes deleģētus pienākumus;

7.9.3. finanšu vadītājs:

7.9.3.1.       administrē Biedrības finanses saskaņā ar valdes norādījumiem;

7.9.3.2.       sagatavo Biedrības gada budžetu sadarbībā ar komitejām un valdi;

7.9.3.3.       kontrolē Biedrības izdevumu un ienākumu atbilstību budžetam.

7.9.4.   lietvedības vadītājs organizē Biedrības lietvedību, tai skaitā sanāksmju protokolēšanu, reģistru uzturēšanu, dokumentu apriti un tml. .

7.9.5.   Ajengāra jogas skolotāju mācību un eksaminācijas komitejas vadītāja pienākumi ir noteikti tās nolikumā.

7.9.6.   Ajengāra jogas skolotāju sertifikācijas un ētikas komitejas vadītāja pienākumi ir noteikti tās nolikumā.

7.9.7.   Sabiedrisko attiecību un pasākumu komitejas vadītāja pienākumi ir noteikti tās nolikumā.

7.10. Ja Valdes loceklis nepilda viņam uzticētos pienākumus un jebkurā 12 mēnešu periodā no ievēlēšanas brīža bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk kā 30% no Valdes sēdēm, tad Biedriem ir tiesības ierosināt atsaukt viņu no amata un viņa vietā ievēlēt citu Biedru. Šādā gadījumā valdes loceklis tiek ievēlēts uz attiecīgās valdes pilnvaru laiku.

7.11. Valdes locekļu pilnvaras pirms termiņa tiek izbeigtas arī šādos gadījumos:

7.11.1. ja valdes loceklis iesniedz Biedrībai paziņojumu par atkāpšanos no valdes locekļa amata – ar valdes locekļa paziņojumā norādīto datumu;

7.11.2. ja valdes loceklim tiek apturēts vai anulēts skolotāja sertifikāts – ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par skolotāja sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu;

7.11.3. ja valdes loceklim tiek piemērots disciplinārsods – ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par disciplinārsoda piemērošanu.

7.12. Ja ievēlētā valdes locekļa pilnvaras ir izbeigtas statūtu 7.11.punktā paredzētajos gadījumos vai viņš ir miris, viņa vietā uz attiecīgās valdes pilnvaru laiku stājas nākamais kandidāts, kurš valdes locekļu vēlēšanās saņēmis visvairāk balsis, bet ne mazāk kā klātesošo balsstiesīgo Biedru vienkāršu balsu vairākumu. Ja šāda kandidāta nav, valde tuvākās biedru kopsapulces darba kārtībā iekļauj jautājumu par valdes locekļa vēlēšanām. Šādā gadījumā valdes loceklis tiek ievēlēts uz attiecīgās valdes pilnvaru laiku.

 

8.nodaļa. Pastāvīgās komitejas

8.1.   Pastāvīgās komitejas ir Biedrības biedru kopsapulcē ievēlētas pastāvīgi funkcionējošas institūcijas, kas darbojas valdes vadībā. Pastāvīgo komiteju locekļus biedru kopsapulce ievēl uz trīs gadiem.

8.2.   Biedrībā ir izveidotas 3 pastāvīgās komitejas:

8.2.1.      Ajengāra jogas skolotāju mācību un eksaminācijas komiteja;

8.2.2.      Ajengāra jogas skolotāju sertifikācijas un ētikas komiteja;

8.2.3.      Sabiedrisko attiecību un pasākumu komiteja.

8.3.   Ajengāra jogas skolotāju mācību un eksaminācijas komitejas un Ajengāra jogas skolotāju sertifikācijas un ētikas komitejas dalībnieki var būt tikai tie Biedri, kuriem ir Ajengāra jogas skolotāja sertifikāts.

8.4.   Pastāvīgo komiteju vadītāji ir Biedrības valdes locekļi. Pastāvīgo komiteju locekļi, izņemot pastāvīgo komiteju vadītājus, nevar būt Biedrības valdes locekļi.

8.5.   Pastāvīgās komitejas darbojas saskaņā ar šiem statūtiem un biedru kopsapulces un valdes lēmumiem, kā arī saskaņā ar valdes apstiprinātiem pastāvīgo komiteju nolikumiem un darba plāniem, kuros norādīti konkrēti darbības virzieni, darbam nepieciešamie līdzekļi un finansēšanas avoti.

8.6.   Pastāvīgās komitejas sēdes sasauc un vada komitejas vadītājs vai viņa prombūtnes laikā vadītāja iecelts komitejas loceklis. Komitejas vadītājs par padarīto darbu atskaitās valdei un reizi gadā – biedru kopsapulcei.

8.7.   Pastāvīgā komiteja ir lemttiesīga, ja sēdē piedalās ne mazāk kā puse komitejas locekļu.

8.8.   Pastāvīgā komiteja pieņem lēmumus ar klātesošo locekļu balsu vairākumu. Ja balsu skaits dalās uz pusēm, tad pastāvīgās komitejas vadītājam ir izšķirošā balss. Atsevišķus lēmumus pastāvīgā komiteja var pieņemt valdes noteiktajā kārtībā balsojot elektroniski.

8.9.   Ja pastāvīgās komitejas loceklis nepilda viņam uzticētos pienākumus un jebkurā 12 mēnešu periodā no ievēlēšanas brīža bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies vairāk kā 30% no pastāvīgās komitejas sēdēm, tad Biedriem ir tiesības ierosināt atsaukt viņu no amata un viņa vietā ievēlēt citu Biedru. Šādā gadījumā pastāvīgās komitejas loceklis tiek ievēlēts uz attiecīgās pastāvīgās komitejas pilnvaru laiku.

8.10. Pastāvīgajai komitejai savas kompetences robežās ir tiesības:

8.10.1. ierosināt aktuālu jautājumu izskatīšanu valdes sēdē vai biedru kopsapulcē;

8.10.2. pieaicināt projektu, atzinumu un priekšlikumu sagatavošanā citus Biedrus vai speciālistus.

8.11. Pastāvīgās komitejas locekļu pilnvaras pirms termiņa tiek izbeigtas šādos gadījumos:

8.11.1. ja pastāvīgās komitejas loceklis iesniedz Biedrībai paziņojumu par atkāpšanos no komitejas locekļa amata – ar komitejas locekļa paziņojumā norādīto datumu;

8.11.2. ja pastāvīgās komitejas loceklim tiek apturēts vai anulēts skolotāja sertifikāts – ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par skolotāja sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu;

8.11.3. ja pastāvīgās komitejas loceklim tiek piemērots disciplinārsods – ar dienu, kad stājies spēkā lēmums par disciplinārsoda piemērošanu.

8.12.  Ja ievēlētā pastāvīgās komitejas locekļa pilnvaras ir izbeigtas statūtu 8.11.punktā paredzētajos gadījumos vai viņš ir miris, viņa vietā uz attiecīgās pastāvīgās komitejas pilnvaru laiku stājas nākamais kandidāts, kurš pastāvīgās komitejas locekļu vēlēšanās saņēmis visvairāk balsis, bet ne mazāk kā klātesošo balsstiesīgo Biedru vienkāršu balsu vairākumu. Ja šāda kandidāta nav, valde tuvākās biedru kopsapulces darba kārtībā iekļauj jautājumu par pastāvīgās komitejas locekļa vēlēšanām. Šādā gadījumā pastāvīgās komitejas loceklis tiek ievēlēts uz attiecīgās pastāvīgās komitejas pilnvaru laiku.

 

 

 

9.nodaļa. Revidents

9.1.   Atzinumu par Biedrības gada pārskatu sniedz revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz trīs gadiem.

9.2.   Revidents nevar būt valdes loceklis.

9.3.   Biedru kopsapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc revidenta atzinuma saņemšanas.

 

10.nodaļa. Biedrības manta

10.1. Biedrības līdzekļus veido ilgtermiņa ieguldījumi un apgrozāmie līdzekļi, kas iegūti no:

10.1.1. iestāšanās naudas un biedra naudas;

10.1.2. ienākumiem no saimnieciskās darbības;

10.1.3. fizisko un juridisko personu ziedojumiem;

10.1.4. citiem ienākumiem.

10.2. Biedrība savu mērķu sasniegšanai un uzdevumu īstenošanai Komerclikumā noteiktā kārtībā var dibināt komercsabiedrības, iegādāties to daļas vai akcijas.

10.3. Biedrības tiesiskās un finansiālās attiecības ar izveidoto komercsabiedrību nosaka likumi, Biedrības un komercsabiedrības statūti.

 

11.nodaļa. Gada pārskats

11.1. Biedrība kārto lietvedību, grāmatvedību un statistisko uzskaiti, kā arī sastāda un iesniedz gada pārskatu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

11.2. Biedrības darbības pārskata periods ir kalendārais gads.

 

12.nodaļa. Biedrības likvidācija un reorganizācija

12.1. Biedrības reorganizācija un likvidācija notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

12.2. Biedru kopsapulces lēmumā par Biedrības likvidāciju vai reorganizāciju jānosaka kārtība, kādā saglabājami Biedrības arhīvu (fondu) dokumenti. Biedrības arhīvu (fondu) dokumentu iznīcināšana saskaņojama ar Latvijas Nacionālo arhīvu atbilstoši dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumiem.

 

13.nodaļa. Atbildība un darbības kontrole

13.1. Biedrības lēmumus, kas saistīti ar Ajengāra jogas skolotāju sertificēšanu un citiem tai deleģētajiem uzdevumiem, var apstrīdēt RIMYI.

13.2. domstarpības par Biedrības nelikumīgu vai statūtiem neatbilstošu darbību tiek risinātas sākotnēji sarunu ceļā un tad saskaņā ar  Latvijas likumdošanā paredzētu kārtību.

13.3. Biedrība atbild par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu. Biedri neatbild par Biedrības saistībām, tāpat kā Biedrība neatbild par tās biedru saistībām.

 

 

  1. nodaļa. Vispārīgi noteikumi

14.1.  Biedrība atbalsta sekojošus „Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute” mērķus un uzdevumus:

14.1.1.    Veicināt jogas mācību un sniegt zināšanas par jogu cilvēkiem to personības attīstībai un integrācijai visos tās aspektos: fiziskajā, mentālajā un garīgajā, saskaņā ar direktora B.K.S. Ajengāra (B.K.S.Iyengar) izveidotajām un attīstītajām tehnikām, kuras turpina uzturēt Asociētā direktore Dr. Geeta S Ajengāra (Dr Geeta S Iyengar) un Asociētais direktors Prashants Ajengārs (Prashant Iyengar);

14.1.2.    Sniegt pareizus norādījumus jogas un jogas zinību mācīšanai.

14.1.3.    Ievadīt zinātkāros interesentus jogas apgūšanā, neatkarīgi no kastas, ādas krāsas, dzimuma, reliģijas un tautības.

14.1.4.    Izplatīt jogas dzīvesveidu inteliģences vidū un masās ar visu iespējamo līdzekļu starpniecību, cieņpilni izturoties pret zināšanu saturu un vērtību.

14.1.5.    Ievadīt, mudināt un sniegt atbalstu jogas metodoloģijas darbā un tehnikās.

14.1.6.    Publicēt un atbalstīt ar jogu saistīta satura publikāciju, grāmatu, rakstu, avīžu un žurnālu sagatavošanu publicēšanai.

14.1.7.    Darīt visu nepieciešamo, lai izpildītu augstāk minēto katrs saviem spēkiem vai sadarbībā ar citām personām vai institūcijām.

14.1.8.    Izveidot jogas literatūras bibliotēku.

14.1.9.    Sniegt padomus par jogu un organizēt jogas klīnikas fizisko, nervu un psihisko kaišu ārstēšanai saskaņā ar jogas metodēm.

14.1.10.  Sagatavot kultūras un sociālās programmas un jogas demonstrējumus institūta vārdā.

14.1.11.  Veidot melnbaltas vai krāsu, skaņu vai bez skaņas filmas un televīzijas raidījumus par jogas asanām, pranajāmu un meditāciju un izplatīt mācību iestādēs un citur ar mērķi izglītot par jogu un to popularizēt.

14.1.12.  Mācīt skolotājus un instruktorus jogas zinībās un mākslā, veikt pārbaudes un piešķirt sertifikātus atbilstošiem kandidātiem.

14.1.13.  Atdzīvināt interesi par Indijas ētikas un garīgās filozofijas mācību.

14.1.14.  Uzaicināt zinātniekus, filozofus un citu disciplīnu pārstāvjus uz sarunām par jogu.

14.1.15.  Apmaksāt studijas vai sniegt palīdzību naudā vai citos veidos jogas studentiem.

14.1.16.  Sniegt ziedojumus vai atbalstu citām sabiedriskā labuma organizācijām.

14.1.17.  Veicināt un attīstīt pareizu meditācijas praksi un veikt rietumu un austrumu prakšu salīdzināšanas studijas. Šādi Institūts sniegs pozitīvu atbalstu dialogam starp atšķirīgām filozofijas skolām.

14.1.18.  Vienoties ar citām sabiedriskā labuma organizācijām vai fondiem par jogas nodarbību vadīšanu Institūta mērķu veicināšanai un izplatīšanai.

 

Statūti apstiprināti Biedrības „Latvijas Ajengāra jogas asociācija” dibināšanas sapulcē Rīgā, 2017.gada 27.augustā, protokols Nr. 1.

 

Lorem ipsum

Maecenas sit amet porta dui. Nam interdum fermentum tristique. Nulla luctus gravida diam sed blandit. Sed iaculis vulputate varius. Vivamus viverra elit ac ligula mattis dictum. Etiam elementum, risus vel sodales dictum, lorem orci pharetra dui, ut elementum urna nunc sit amet mauris. Donec ut egestas ipsum. Nullam hendrerit imperdiet quam vitae feugiat.